fbpx

Podyplomowy kierunek
Operatorski DOP Masterclass

DOSKONALENIE WARSZTATU OPERATORSKIEGO

Start / Kierunki filmowe / Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP Masterclass

Dlaczego Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass?

Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass

Praktyczny, międzynarodowy kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej, profesjonalnej pracy operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim.

Czas trwania

6 miesięcy, 6 Zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki, soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

21 godzin w trakcie zjazdu

126 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
60 godzin pracy własnej

opis kierunku

Podyplomowy Kierunek Operatorski 

Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP  Masterclass  w AMA FILM ACADEMY to trwający pół roku praktyczny kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim

Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych z Polski i zagranicy. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania w sztuce operatorskiej,z podstawową umiejętnością języka angielskiego. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu koncepcji operatorskiej, budowy i wykorzystania oświetlenia, kreacyjnego użycia sprzętu i techniki oraz operowania kamerą. Każdy zjazd jest poświęcony jednemu z ważnych zagadnień sztuki operatorskiej, m. in.  konstrukcji i charakterowi światła w różnych rodzajach scen filmowych i obiektów zdjęciowych, we wnętrzach naturalnych, w plenerze, studiu, dekoracji; ruchowi kamery, pełnemu opanowaniu technologii operatorskiej, efektom specjalnym VFX, koncepcji barwnej filmu i postprodukcji obrazu.

Wykładowcami są znani operatorzy i szwenkierzy, oświetlacze, specjaliści w dziedzinie VFX, grip, techniki kamerowej i postprodukcji oraz uznani wykładowcy innych uczelni – między innymi PWSFTviT w Łodzi i WRiT UŚ w Katowicach, a także z rynku międzynarodowego. W programie nauczania znajdują się przede wszystkim zajęcia praktyczne, prowadzone w systemie mistrz – uczeń. Uczestnicy kursu pracują z autorami zdjęć, których twórczość charakteryzuje się odrębnym, indywidualnym stylem.

Dyplom na Podyplomowym Kierunku Operatorskim

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest indywidualna realizacja ćwiczenia operatorskiego, ukazującego stopień zaawansowania umiejętności operatorskich, zaprezentowanego na egzaminie dyplomowym w wyznaczonym terminie.

ENGLISH

A post-degree Cinematographer Specialization 

A practical, international course of cinematography at an advanced level. It prepares for the independent, professional job as a cinematographer. The course is partially or entirely in English. The duration is 6 months, 6 meetings every 2 weeks and each meeting lasts for 3 days. The classes are on Fridays, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m. Each meeting is 21 hours long (spread throughout 3 days), and there is a total number of 126 hours in the whole course. Additionally, there are internships in film productions, work at AMA TV, 60 hours of individual work. DOP Cinematography Masterclass at AMA FILM ACADEMY is a half-year practical course in cinematography at an advanced level carried out in the form of workshops. The course is partially or entirely in English. It is designed for graduates of Polish and International film, art, and photography schools. The course is open to candidates of at least medium level of knowledge in the art of cinematography, and with a basic level of English. The aim of the course is to improve the skills referring to the concept of cinematography, the construction and use of lights, the creative use of equipment and techniques, as well as camera operating. Every meeting is devoted to one of the important aspects of cinematography, such as: the construction and character of light in various types of movie scenes and photo objects, in natural interiors, outside, in the studio, and in reference to decorations; camera movements, the full proficiency of operating technology, VFX special effects, the color concept of the film and image post-production. The lecturers include known camera operators, light, grip, camera technique, postproduction and VFX specialists, as well as renowned lecturers of other schools – including PWSFTviT in Łódź and WRiT UŚ in Katowice, as well as those from the international market. The curriculum features first of all practical classes, carried out in a master-student system. The course participants work with photo authors whose art is characterized by a different and individual style. The Diploma of the Post-graduate Cinematographer Specialization To complete the course and receive the diploma, the participant has to individually complete a cinematography assignment, which shows the degree of cinematographic skills, during a diploma exam at a specified date. The classes are carried out by leading Polish cinematographers: Piotr Wojtowicz PSC: the supervisor of the Specialization, known Polish cinematographer, who received the Gold Frog award at the Camerimage 2010 festival, the vice-chairman of Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego (PSC) in the years 2012-2015, the author of the shots for such films as: „Cheat” (1992), „Prymas”, „Trzy lata z tysiąca” (2002), „Tam i z powrotem” (2003), „Jutro idziemy do kina” (2008) and „Różyczka” (2010). Piotr Lenar BVK, PSC: cinematographer since the 90s, works mainly abroad, member of BVK – the German association of cinematographers, founder of Akademia Multi Art, Jerzy Zieliński ASC, PSC: one of the most renowned Polish cinematographers, member of ASC – the American Society of Cinematographers, the chairman of PSC Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych, Tomasz Dobrowolski PSC: cinematographer specializing in modern film and cinema shots, as well as commercial TV productions, Jarosław Żamojda PSC: one of the most experienced film cinematographers, the director of „Młode Wilki” (1995), the author of the shots for the TV series „Magda M” (2005-2007) and „Ojciec Mateusz” (2008-), Adam Sikora PSC: the cinematographer of Polish and foreign film productions who received multiple awards AMA students can take advantage of a well supplied equipment renting branch, which includes operating, lighting, audio and grip equipment, as well as an advanced montage station and film studio.

DEUTSCH

WARUM DOP CINEMATOGRAPHY MASTERCLASS?

Weiterbildende Richtung Kameramann 

Praktischer, internationaler Lehrgang der Kamerakunst auf fortgeschrittenem Niveau. Vorbereitet zur selbstständigen, professionellen Arbeit als Kameramann. Der Lehrgang wird teilweise oder ganz auf Englisch geführt. Dauer: 6 Monate, 6 Meetings je 2 Wochen, jedes 3 Tage lang. Unterricht wird am Freitag, Samstag und Sonntag, von 10:00 bis 18:00 Uhr, geführt. Jedes Meeting 21 Stunden, 126 im ganzen Lehrgang. Zusätzliche Praktika bei Filmproduktionen, Arbeit in der AMA TV, 60 Stunden Eigenarbeit. DOP Cinematography Masterclass in der AMA FILM ACADEMY ist ein halbjähriger praktischer Lehrgang der Kamerakunst auf fortgeschrittenem Niveau, in Werkstatt-Form geführt. Der Lehrgang wird teilweise oder ganz auf Englisch geführt. Die Richtung ist für Absolventen der Filmschulen, Kunstschulen, Hochschulen für bildende Künste und Fotoschulen aus Polen und Ausland, bestimmt. Bewerben können sich Absolventen auf mindestens mittlerem Niveau in der Kamerakunst, sowie mindestens grundlegenden Englischkenntnissen. Ziel des Lehrgangs ist Besserung der Fähigkeiten im Bereich des Kamerakonzepts, des Baus und Nutzung der Beleuchtung, kreativen Nutzung der Ausrüstung und Technik, sowie der Kamerabedienung. Jedes Meeting wird einem der wichtigen Themen der Kamerakunst , u.a. der Konstruktion und dem Charakter des Lichts in verschiedenen Arten der Filmszenen und Fotoobjekte, in natürlichen Innenräumen, in der Landschaft, im Studio, in Dekorationen; der Kamerabewegung, dem vollen Beherrschen der Kameratechnologie, den Spezialeffekten VFX, dem Farbkonzept des Films und der Bildpostproduktion, gewidmet. Lehrer werden bekannte Kameramänner und Schwenker, Beleuchter, VFX-Spezialisten, Grips, Spezialisten für Kameratechnik und Postproduktion, sowie anerkannte Lehrer anderer Hochschulen – unter anderem der PWSFTviT in Lodz und WRiT UŚ in Katowice, sowie aus dem internationalen Markt, sein. Lehrprogramm enthält hauptsächlich praktischen Unterricht im Meister-Schüler-System. Teilnehmer werden mit Bildautoren, deren Schaffen einen eigenen, individuellen Stil hat, arbeiten. Diplom in der Weiterbildendem Kameramann-Richtung. Grundlage des Abschlusses des Lehrgangs und der Erlangung eines Diploms ist Ausführung einer Kameramann-Übung, die den Grad der Erlangung von Kameramannfähigkeiten zeigen wird und die bei einer Diplomprüfung zu festgelegter Zeit, präsentiert wird. Der Unterricht wird von führenden polnischen Kameramännern geführt: Piotr Wojtowicz PSC: Betreuer der Richtung, bekannter polnischer Kameramann, Gewinner des Goldenen Frosches beim Festival Camerimage 2010, in den Jahren 2012-2015 zweiter Präsident der Gesellschaft der Bildautoren des Spielfilme (PSC), Autor des Bilds zu solchen Filmen wie: „Cheat“ (1992), „Prymas. Trzy lata z tysiąca“ (2002), „Tam i z powrotem” (2003), „Jutro idziemy do kina” (2008) und „Różyczka” (2010). Piotr Lenar BVK, PSC: Kameramann seit den Neunzigern, vor allem im Ausland tätig, Mitglied des deutschen BVK, Gründer der Akademia Multi Art, Jerzy Zieliński ASC, PSC: einer der renommiertesten polnischen Kameramänner, ASC-Mitglied (American Society of Cinematographers), PSC-Vorsitzender (Polish Society of Cinematographers), Tomasz Dobrowolski PSC: Kameramann, Spezialist für moderne Filmaufnahmen für kommerzielle Kino- und Fernsehproduktionen, Jarosław Żamojda PSC: einer der am erfahrensten Kameramänner, Regisseur des Films „Młode Wilki” (1995), Bildautor u.a. für Fernsehserien „Magda M” (2005-2007) und „Ojciec Mateusz” (2008-), Adam Sikora PSC: preisgekrönter Kameramann polnischer und ausländischer Filmproduktionen. Die AMA-Studenten werden über einen reich ausgestatteten Verleih von Foto-, Licht-, Ton- und Spielequipment, moderne Schnittplätze und ein Filmstudio, verfügen.


Zajęcia prowadzą czołowi polscy operatorzy:

Piotr Wojtowicz PSC: opiekun Kierunkuznany polski operator, laureat nagrody Złota Żaba na festiwalu Camerimage 2010, w latach 2012-2015 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego ( PSC), autor zdjęć do takich filmów, jak: „Cheat” (1992),  „Prymas. Trzy lata z tysiąca” (2002), „Tam i z powrotem” (2003), „Jutro idziemy do kina” (2008) i „Różyczka” (2010).

Piotr Lenar BVK, PSC: operator od lat dziewięćdziesiątych pracujący przede wszystkim za granicą, członek BVK niemieckiego stowarzyszenia operatorów, założyciel Akademii Multi Art,

Jerzy Zieliński ASC, PSC: jeden z najbardziej uznanych polskich operatorów,  członek ASC Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów, przewodniczący PSC Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych,

Tomasz Dobrowolski PSC: operator specjalizujący się we współczesnych zdjęciach filmowych w kinowych i telewizyjnych produkcjach komercyjnych,

Jarosław Żamojda PSC: jeden z najbardziej doświadczonych operatorów filmowych, reżyser filmu „Młode Wilki” (1995), autor zdjęć m.in. do seriali „Magda M” (2005 – 2007) i „Ojciec Mateusz” (2008-),

Adam Sikora PSC: wielokrotnie nagradzany operator polskich i zagranicznych produkcji filmowych.

 

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY

Początek kursu: 16.11.2019, koniec: 08.03.2020

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


DEADLINES

The beginning of the course: 16/11/2019, end: 08/03/2020

AMA FILM ACADEMY is a private film school entered into the register of artistic schools of the Ministry of Culture and National Heritage.


TERMINE

Der Beginn des Kurses: 16/11/2019, Ende: 08/03/2020

AMA FILM ACADEMY ist eine private Filmschule, die in das Verzeichnis der Kunstschulen des Ministeriums für Kultur und Nationales Kulturerbe eingetragen ist.

 

 

Piotr Lenar to guru z międzynarodowym doświadczeniem

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

AMA to jedyna w Krakowie szkoła artystyczna, która daje takie możliwości

Andrzej Cader - Kierunek Operatorski

program kierunku

Teoria
 • eksponomentria
 • oświetlenie
 • definicja obrazu
 • optyka, kompozycja
 • technika kamerowa
 • analizy starannie wybranych scen filmowych, będących przykładami stylu operatorskiego
 • korekcja barwna
 • przygotowanie do LUT, DCP, DI
Praktyka
 • konstrukcja i charakter światła
 • technika oświetleniowa
 • technologia światła filmowego w studiu, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • efekty oświetleniowe (dzień, noc) w studiu, dekoracji, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • światło w nocy przy użyciu dużych jednostek oświetleniowych
 • efekt deszczu i burzy
 • technika kamerowa RED, ARRI ALEXA, Sony F, Canon C300, C500, C700, XC10, BMC URSA 4K
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • zaawansowane testy operatorskie  z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • indywidualna praca z kamerą
 • podstawy greenscreen, kluczowania, VFX on-set supervising
 • steadicam
 • gimbal
 • szwenkowanie
 • grip
 • ćwiczenia jazdy Super Panther
 • kran Phoenix i Felix
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • rigowanie
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • realizacja własnego ćwiczenia operatorskiego

Arri Workshop – realizacja AMA TV

Fisher Dolly – wywiad Camerimage AMA TV

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowy Kierunek Operatorski  jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej i wcześniejsze przesłanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły filmowej, artystycznej, fotograficznej lub plastycznej oraz prac filmowych, określających predyspozycje kandydata. Absolwenci AMA są zwolnieni z egzaminów wstępnych.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, dokumenty i prace proszę nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: od 01.09.2019
 • Rekrutacja: od 01.09.2019
 • Termin: 16.11. 2019 – 08.03.2020
 • Opłata egzaminacyjna: 30 EUR (nie dotyczy absolwentów AMA) lub 50 pln
 • Wpisowe: 200 EUR (nie dotyczy absolwentów AMA) lub 1000 pln
 • Czesne: 1500 EUR lub 6000 pln
  Płatne za cały kurs z góry do
 • 11 listopada 
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 30 listopada i 5 dnia każdego następnego miesiąca
  listopad – kwiecień 300 EUR lub 1200 pln

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych